Obchodní podmínky

Práva a povinnosti kupujícího

 1. Podmínkou platnosti elektronické objednávky zboží je vyplnění veškerých údajů vyžadovaných prodávajícím. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva vzniká samotným dodáním zboží.
 2. Kupující je povinen uvést správnou a přesnou adresu, na kterou má být objednané zboží dodáno.
 3. Kupující se zavazuje převzít dodané zboží a zaplatit celou jeho cenu, včetně prodávajícím fakturovaných distribučních nákladů (balné, poštovné, dobírkovné). Pokud kupující nepřevezme objednané a řádně dodané zboží, prodávající je oprávněn odmítnout plnění jeho dalších objednávek.
 4. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů do 14 dnů od převzetí zboží. V této lhůtě je povinen vrátit nepoškozené zboží na své náklady na adresu prodávajícího. Vzniká mu tím nárok na vrácení kupní ceny zboží bez distribučních nákladů.

Práva a povinnosti prodávajícího

 1. Prodávající si může v jednotlivém případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky a vystavit zálohovou fakturu až na plnou kupní cenu objednaného zboží. Prodávající je oprávněn žádat kupujícího o potvrzení objednávky telefonicky nebo písemně. Odmítne-li kupující objednávku potvrdit, považuje se objednávka za neplatnou.
 2. Prodávající se zavazuje vyřídit závaznou objednávku kupujícího do tří pracovních dnů od přijetí objednávky, v případě úhrady bezhotovostním převodem do tří pracovních dní od připsání plné kupní ceny, včetně distribučních nákladů, na účet prodávajícího.
 3. V případě odstoupení kupujícího od smlouvy v zákonné lhůtě vrátí prodávající kupní cenu zboží na adresu nebo bankovní účet kupujícího do deseti dnů od doručení vráceného zboží.
 4. Prodávající se zavazuje použít osobní data kupujícího pouze pro účely plnění kupní smlouvy a neposkytnout je třetí straně. 

Balné a poštovné

         Dodání Českou poštou (pouze na území ČR, do jiných zemí dohodou) při platbě předem: 80

         Dodání Českou poštou (pouze na území ČR, do jiných zemí dohodou) na dobírku: 120 Kč

Zásady zpracování osobních údajů

1.
Základní ustanovení

 • I. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je IČ 707 96 092 se sídlem  v Neratovicích (dále jen: "správce").
 • II. Kontaktní údaje správce jsou
  • adresa:  Vlastimil Dominik, Nade mlýnem 216, 277 11 Neratovice
  • e-mail: vldominik@gmail.com
  • telefon:315 684 114
 • III. Osobním údajem se ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/6792016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "GDPR") rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě

2.
Zdroje a účel zpracování osobních údajů

 • I. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 • II. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje
 • III. Správce zpracovává osobní údaje na základě zákonného důvodu, či oprávněného zájmu, jehož cílem je plnění smlouvy.
 • IV. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • V. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

3.
Doba uchovávání údajů

 • I. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů.
 • II. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

4.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 • I. Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

  5.
  Vaše práva

  • I. Za podmínek stanovených v GDPR máte
   • • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
   • • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
   • • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
   • • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
   • • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • II. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

  6.
  Podmínky zabezpečení osobních údajů

  • I. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
  • II. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
  • III. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

  7. Závěrečná ustanovení

  • I. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
  • II. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

  Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.